Harvested on CSV JSON HTML
1
2
250
--
--
Column 1Column 2Column 3Column 4resimlerresimlerColumn 7Column 8Column 9titleColumn 11Column 12ratingorigin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2FhYjEyYmYtMDI1Yy00YTdlLWI2NWQtYmEzNzAxO...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2FhYjEyYmYtMDI1Yy00YTdlLWI2NWQtYmEzNzAxO...51. Cinema Paradiso (1988)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2M1MmVhNDgtNmI0YS00ZDNmLTkyNjctNTJiYTQ2N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2M1MmVhNDgtNmI0YS00ZDNmLTkyNjctNTJiYTQ2N...105. Taxi Driver (1976)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2MyNjYxNmUtYTAwNi00MTYxLWJmNWYtYzZlODY3Z...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2MyNjYxNmUtYTAwNi00MTYxLWJmNWYtYzZlODY3Z...2. The Godfather (1972)9.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2NiYjhmMzctMzliMC00NDBlLWJkYzItZjIwYjYzN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2NiYjhmMzctMzliMC00NDBlLWJkYzItZjIwYjYzN...170. Wild Strawberries (1957)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2RjMmU3ZWItYzBlMy00ZmJkLWE5YzgtNTVkODdhO...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2RjMmU3ZWItYzBlMy00ZmJkLWE5YzgtNTVkODdhO...241. Paris, Texas (1984)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2U0NTcxOTktN2MwZS00N2Q2LWJlYWItMTg0NWIyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2U0NTcxOTktN2MwZS00N2Q2LWJlYWItMTg0NWIyM...245. Infernal Affairs (2002)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2Y1NTQyNWYtNDViNy00ZWRhLTk3MTMtOTI3ZGQ5M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2Y1NTQyNWYtNDViNy00ZWRhLTk3MTMtOTI3ZGQ5M...208. Platoon (1986)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2ZiZTk1ODgtMTZkNS00NTYxLWIxZTUtNWExZGYwZ...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2ZiZTk1ODgtMTZkNS00NTYxLWIxZTUtNWExZGYwZ...240. Akira (1988)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDFkYTc0MGEtZmNhMC00ZDIzLWFmNTEtODM1ZmRlY...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDFkYTc0MGEtZmNhMC00ZDIzLWFmNTEtODM1ZmRlY...IMDb All Titles TV Episodes Names Companies Keywords Advanced Search » Watch Now...IMDb All Titles TV Episodes Names Companies Keywords Advanced Search » Watch Now...IMDb All Titles TV Episodes Names Companies Keywords Advanced Search » Watch Now...Rank & Title1. The Shawshank Redemption (1994)Rank & TitleIMDb Rating9.2IMDb Ratinghttps://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDIzODcyY2EtMmY2MC00ZWVlLTgwMzAtMjQwOWUyN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDIzODcyY2EtMmY2MC00ZWVlLTgwMzAtMjQwOWUyN...180. The Truman Show (1998)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDQ2YzEyZGItYWRhOS00MjBmLTkzMDUtMTdjYzkyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDQ2YzEyZGItYWRhOS00MjBmLTkzMDUtMTdjYzkyM...117. L.A. Confidential (1997)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDU2ZWJlMjktMTRhMy00ZTA5LWEzNDgtYmNmZTEwZ...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDU2ZWJlMjktMTRhMy00ZTA5LWEzNDgtYmNmZTEwZ...81. Toy Story (1995)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDVjNjIwOGItNDE3Ny00OThjLWE0NzQtZTU3YjMzZ...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDVjNjIwOGItNDE3Ny00OThjLWE0NzQtZTU3YjMzZ...159. The Elephant Man (1980)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDgwODNmMGItMDcwYi00OWZjLTgyZjAtMGYwMmI4N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDgwODNmMGItMDcwYi00OWZjLTgyZjAtMGYwMmI4N...179. Stalker (1979)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDgzYjQwMDMtNGUzYi00MTRmLWIyMGMtNjE1OGZkN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDgzYjQwMDMtNGUzYi00MTRmLWIyMGMtNjE1OGZkN...182. Mary and Max (2009)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDliMmNhNDEtODUyOS00MjNlLTgxODEtN2U3NzIxM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDliMmNhNDEtODUyOS00MjNlLTgxODEtN2U3NzIxM...41. Gladiator (2000)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGFkNWI4MTMtNGQ0OC00MWVmLTk3MTktOGYxN2Y2Y...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGFkNWI4MTMtNGQ0OC00MWVmLTk3MTktOGYxN2Y2Y...70. Once Upon a Time in America (1984)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGM4M2Q5N2MtNThkZS00NTc1LTk1NTItNWEyZjJjN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGM4M2Q5N2MtNThkZS00NTc1LTk1NTItNWEyZjJjN...233. The Princess Bride (1987)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGU2NzRmZjUtOGUxYS00ZjdjLWEwZWItY2NlM2JhN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGU2NzRmZjUtOGUxYS00ZjdjLWEwZWItY2NlM2JhN...38. Terminator 2: Judgment Day (1991)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGU5OWEwZDItNmNkMC00NzZmLTk1YTctNzVhZTJjM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGU5OWEwZDItNmNkMC00NzZmLTk1YTctNzVhZTJjM...21. City of God (2002)8.6https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGVhNjhjODktODgxYS00MDdhLTlkZjktYTkyNzQxM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGVhNjhjODktODgxYS00MDdhLTlkZjktYTkyNzQxM...164. The Bridge on the River Kwai (1957)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA2NDYxOGYtYjU1Mi00Y2QzLTgxMTQtMWI1MGI0Z...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA2NDYxOGYtYjU1Mi00Y2QzLTgxMTQtMWI1MGI0Z...97. Snatch (2000)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAwMjU5OTgxNjZeQTJeQWpwZ15BbWU4MDUxNDYxO...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAwMjU5OTgxNjZeQTJeQWpwZ15BbWU4MDUxNDYxO...244. Guardians of the Galaxy (2014)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAwNDEyODU1MjheQTJeQWpwZ15BbWU2MDc3NDQwN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAwNDEyODU1MjheQTJeQWpwZ15BbWU2MDc3NDQwN...196. Into the Wild (2007)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAyN2JmZmEtNjAyMy00NzYwLThmY2MtYWQ3OGNhN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAyN2JmZmEtNjAyMy00NzYwLThmY2MtYWQ3OGNhN...142. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTI1MTY2OTIxNV5BMl5BanBnXkFtZTYwNjQ4NjY3....https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTI1MTY2OTIxNV5BMl5BanBnXkFtZTYwNjQ4NjY3....44. The Departed (2006)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTI3NTQyMzU5M15BMl5BanBnXkFtZTcwMTM2MjgyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTI3NTQyMzU5M15BMl5BanBnXkFtZTcwMTM2MjgyM...67. Oldeuboi (2003)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTM5OTMyMjIxOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzU4MjIwN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTM5OTMyMjIxOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzU4MjIwN...237. The Help (2011)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMxNTMwODM0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwODAyMTk2M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMxNTMwODM0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwODAyMTk2M...4. The Dark Knight (2008)9.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ0NjUzMDMyOF5BMl5BanBnXkFtZTgwODA1OTU0M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ0NjUzMDMyOF5BMl5BanBnXkFtZTgwODA1OTU0M...178. The Big Lebowski (1998)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ1MjAwNTM5Ml5BMl5BanBnXkFtZTYwNDM0MTc3....https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ1MjAwNTM5Ml5BMl5BanBnXkFtZTYwNDM0MTc3....238. Before Sunset (2004)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ4MzQzMzM2Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTQ1NzU3M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ4MzQzMzM2Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTQ1NzU3M...84. Dangal (2016)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU0NTkyNzYwMF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDU0NDk5M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU0NTkyNzYwMF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDU0NDk5M...64. Sunset Blvd. (1950)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU3ODg2NjQ5NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMDEwODgzM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU3ODg2NjQ5NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMDEwODgzM...137. Pan's Labyrinth (2006)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUxMzQyNjA5MF5BMl5BanBnXkFtZTYwOTU2NTY3....https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUxMzQyNjA5MF5BMl5BanBnXkFtZTYwOTU2NTY3....28. The Green Mile (1999)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTVlNWM4NTAtNDQxYi00YWU5LWIwM2MtZmVjYWFmO...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTVlNWM4NTAtNDQxYi00YWU5LWIwM2MtZmVjYWFmO...66. Princess Mononoke (1997)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY1NTI0ODUyOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTEyNjQ0M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY1NTI0ODUyOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTEyNjQ0M...226. Monsters, Inc. (2001)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY2MTAzODI5NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjM4NzQ0M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY2MTAzODI5NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjM4NzQ0M...135. All About Eve (1950)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY3MjM1Mzc4N15BMl5BanBnXkFtZTgwODM0NzAxM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY3MjM1Mzc4N15BMl5BanBnXkFtZTgwODM0NzAxM...96. A Clockwork Orange (1971)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY4NzcwODg3Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwNTEwOTMyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY4NzcwODg3Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwNTEwOTMyM...91. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY5MDMzODUyOF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTQ3NTMyN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY5MDMzODUyOF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTQ3NTMyN...224. Rocky (1976)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY5MzYzNjc5NV5BMl5BanBnXkFtZTYwNTUyNTc2....https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY5MzYzNjc5NV5BMl5BanBnXkFtZTYwNTUyNTc2....195. Catch Me If You Can (2002)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxNDA3MDQwNl5BMl5BanBnXkFtZTcwNTU4Mzc1N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxNDA3MDQwNl5BMl5BanBnXkFtZTcwNTU4Mzc1N...39. The Intouchables (2011)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzMDM4NzkxOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzM1Mzg2N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzMDM4NzkxOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzM1Mzg2N...223. Toy Story 4 (2019)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzMzU4NDUwOF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTM5MjA5N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzMzU4NDUwOF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTM5MjA5N...111. A Separation (2011)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzOTE2NjkxN15BMl5BanBnXkFtZTgwMDgzMTg0M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzOTE2NjkxN15BMl5BanBnXkFtZTgwMDgzMTg0M...234. PK (2014)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5MDE2ODcwNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzI2NzQ2N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5MDE2ODcwNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzI2NzQ2N...43. Avengers: Endgame (2019)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5NTk2OTU1Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwMDc3NjAwM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5NTk2OTU1Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwMDc3NjAwM...173. Gran Torino (2008)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5NjY4MjUwNF5BMl5BanBnXkFtZTgwODM3NzM5M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5NjY4MjUwNF5BMl5BanBnXkFtZTgwODM3NzM5M...225. Gangs of Wasseypur (2012)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcxOWYzNDYtYmM4YS00N2NkLTk0NTAtNjg1ODgwZ...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcxOWYzNDYtYmM4YS00N2NkLTk0NTAtNjg1ODgwZ...138. Casino (1995)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg0NTIzMjQ1NV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDc3MzM5O...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg0NTIzMjQ1NV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDc3MzM5O...201. Prisoners (2013)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg2MzMwNjk5Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwNTQwOTkxM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg2MzMwNjk5Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwNTQwOTkxM...29. Harakiri (1962)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg2NDg3ODg4NF5BMl5BanBnXkFtZTcwNzk3NTc3N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg2NDg3ODg4NF5BMl5BanBnXkFtZTcwNzk3NTc3N...94. The Hunt (2012)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg5YWIyMWUtZDY5My00Zjc1LTljOTctYmI0MWRmY...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg5YWIyMWUtZDY5My00Zjc1LTljOTctYmI0MWRmY...107. Metropolis (1927)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgwNTI3OTczOV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTM3MTUyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgwNTI3OTczOV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTM3MTUyM...140. The Secret in Their Eyes (2009)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgxOTY4Mjc0MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTA4MDQyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgxOTY4Mjc0MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTA4MDQyM...104. Toy Story 3 (2010)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk0MDQ3MzAzOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzU1NzE3M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk0MDQ3MzAzOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzU1NzE3M...184. Gone Girl (2014)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk1MDU5MjQ5NF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDM2OTE4M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk1MDU5MjQ5NF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDM2OTE4M...122. Rashômon (1950)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk3NDE2NzI4NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzE1MzEyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk3NDE2NzI4NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzE1MzEyM...116. Up (2009)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk4ODQzNDY3Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwODA0NTM4N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk4ODQzNDY3Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwODA0NTM4N...69. The Dark Knight Rises (2012)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk4ODk5MTMyNV5BMl5BanBnXkFtZTcwMDMyNTg0N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk4ODk5MTMyNV5BMl5BanBnXkFtZTcwMDMyNTg0N...155. Warrior (2011)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkxNzA1NDQxOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNTkyMTIzM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkxNzA1NDQxOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNTkyMTIzM...210. Million Dollar Baby (2004)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkyMTM2NDk5Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNzY1NzEyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkyMTM2NDk5Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNzY1NzEyM...236. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWE3MGYzZjktY2Q5Mi00Y2NiLWIyYWUtMmIyNzA3Y...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWE3MGYzZjktY2Q5Mi00Y2NiLWIyYWUtMmIyNzA3Y...120. Incendies (2010)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWJhOTg5MWQtYTJjMi00YmFkLTg4ODgtYmU2YWVhO...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWJhOTg5MWQtYTJjMi00YmFkLTg4ODgtYmU2YWVhO...216. Amores Perros (2000)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWM4NTFhYjctNzUyNi00NGMwLTk3NTYtMDIyNTZmM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWM4NTFhYjctNzUyNi00NGMwLTk3NTYtMDIyNTZmM...161. The Sixth Sense (1999)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWMwMGQzZTItY2JlNC00OWZiLWIyMDctNDk2ZDQ2Y...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWMwMGQzZTItY2JlNC00OWZiLWIyMDctNDk2ZDQ2Y...3. The Godfather: Part II (1974)9.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWU4N2FjNzYtNTVkNC00NzQ0LTg0MjAtYTJlMjFhN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWU4N2FjNzYtNTVkNC00NzQ0LTg0MjAtYTJlMjFhN...5. 12 Angry Men (1957)8.9https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWUyNjQ5MTAtNDJhYS00MWQ0LTk2ZTAtZmE4MWNlM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWUyNjQ5MTAtNDJhYS00MWQ0LTk2ZTAtZmE4MWNlM...103. Singin' in the Rain (1952)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA0ODEzMTc1Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwODM2MjAxN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA0ODEzMTc1Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwODM2MjAxN...52. Raiders of the Lost Ark (1981)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA4NDI0MTIxNF5BMl5BanBnXkFtZTYwNTM0MzY2....https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA4NDI0MTIxNF5BMl5BanBnXkFtZTYwNTM0MzY2....47. The Prestige (2006)8.5https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA5NDQyMjc2NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMjg5ODcyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA5NDQyMjc2NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMjg5ODcyM...189. How to Train Your Dragon (2010)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA5Njk3MjM4OV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTc5MTE1M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA5Njk3MjM4OV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTc5MTE1M...158. No Country for Old Men (2007)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxMzY3NjcxNF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTI5OTM0M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxMzY3NjcxNF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTI5OTM0M...13. Inception (2010)8.7https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxODQ4MDU5NV5BMl5BanBnXkFtZTcwMDU4MjU1M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxODQ4MDU5NV5BMl5BanBnXkFtZTcwMDU4MjU1M...153. There Will Be Blood (2007)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE4NzgzNzEwMl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTMzMDE0N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE4NzgzNzEwMl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTMzMDE0N...156. Room (2015)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjExMTEzODkyN15BMl5BanBnXkFtZTcwNTU4NTc4O...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjExMTEzODkyN15BMl5BanBnXkFtZTcwNTU4NTc4O...199. 12 Years a Slave (2013)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjExMTg5OTU0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMjMxMzMzM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjExMTg5OTU0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwMjMxMzMzM...63. WALL·E (2008)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIxMjgxNTk0MF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjIyOTg2M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIxMjgxNTk0MF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjIyOTg2M...145. The Wolf of Wall Street (2013)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIyNTQ5NjQ1OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODg1MDU4O...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIyNTQ5NjQ1OV5BMl5BanBnXkFtZTcwODg1MDU4O...59. Django Unchained (2012)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIyOTM5OTIzNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDkzODE2N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIyOTM5OTIzNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDkzODE2N...218. Spotlight (2015)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIyZGU4YzUtNDkzYi00ZDRhLTljYzctYTMxMDQ4M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIyZGU4YzUtNDkzYi00ZDRhLTljYzctYTMxMDQ4M...219. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM2MDgxMDg0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNTM2OTM5N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM2MDgxMDg0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNTM2OTM5N...171. Jurassic Park (1993)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMwNDkxMTgzOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTkwNTQ3N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMwNDkxMTgzOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTkwNTQ3N...60. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMxNjY2MDU1OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzY1MTUwN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMxNjY2MDU1OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzY1MTUwN...58. Avengers: Infinity War (2018)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMxNzgwMDUyMl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTQ0NTIyN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMxNzgwMDUyMl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTQ0NTIyN...147. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjNkMzc2N2QtNjVlNS00ZTk5LTg0MTgtODY2MDAwN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjNkMzc2N2QtNjVlNS00ZTk5LTg0MTgtODY2MDAwN...114. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ1NjM3MTUxNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDc5MTY5O...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ1NjM3MTUxNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDc5MTY5O...183. Hacksaw Ridge (2016)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjhkN2Q3MzctNzJiOC00OTc5LWIwOWYtNWRiYWUyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjhkN2Q3MzctNzJiOC00OTc5LWIwOWYtNWRiYWUyM...206. Andrei Rublev (1966)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExNzU2ZWMtYzUwYi00YmM2LTkxZTQtNmVhNjY0N...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExNzU2ZWMtYzUwYi00YmM2LTkxZTQtNmVhNjY0N...119. Capharnaüm (2018)8.2https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExYWJjNTktNGUyZS00ODhmLTkxYzAtNWIzOGEyM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExYWJjNTktNGUyZS00ODhmLTkxYzAtNWIzOGEyM...56. The Great Dictator (1940)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmEzNTkxYjQtZTc0MC00YTVjLTg5ZTEtZWMwOWVlY...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmEzNTkxYjQtZTc0MC00YTVjLTg5ZTEtZWMwOWVlY...10. Fight Club (1999)8.8https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmNlYzRiNDctZWNhMi00MzI4LThkZTctMTUzMmZkM...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmNlYzRiNDctZWNhMi00MzI4LThkZTctMTUzMmZkM...90. 2001: A Space Odyssey (1968)8.3https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmQ2MmU3NzktZjAxOC00ZDZhLTk4YzEtMDMyMzcxY...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmQ2MmU3NzktZjAxOC00ZDZhLTk4YzEtMDMyMzcxY...53. Alien (1979)8.4https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmYyOTgwYWItYmU3Ny00M2E2LTk0NWMtMDVlNmQ0M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmYyOTgwYWItYmU3Ny00M2E2LTk0NWMtMDVlNmQ0M...185. In the Name of the Father (1993)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzA5Zjc3ZTMtMmU5YS00YTMwLWI4MWUtYTU0YTVmN...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzA5Zjc3ZTMtMmU5YS00YTMwLWI4MWUtYTU0YTVmN...157. Trainspotting (1996)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzAwNjU1OTktYjY3Mi00NDY5LWFlZWUtZjhjNGE0O...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzAwNjU1OTktYjY3Mi00NDY5LWFlZWUtZjhjNGE0O...202. Monty Python's Life of Brian (1979)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzIwOTdmNjQtOWQ1ZS00ZWQ4LWIxYTMtOWFkM2NjO...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzIwOTdmNjQtOWQ1ZS00ZWQ4LWIxYTMtOWFkM2NjO...248. La leggenda del pianista sull'oceano (1998)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzM5NjUxOTEyMl5BMl5BanBnXkFtZTgwNjEyMDM0M...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzM5NjUxOTEyMl5BMl5BanBnXkFtZTgwNjEyMDM0M...191. The Grand Budapest Hotel (2014)8.1https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzQ4MTBlYTQtMzJkYS00OGNjLTk1MWYtNzQ0OTQ0O...https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzQ4MTBlYTQtMzJkYS00OGNjLTk1MWYtNzQ0OTQ0O...231. Munna Bhai M.B.B.S. (2003)8.0https://www.imdb.com/chart/tophttps://www.imdb.com/chart/top2019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:382019-09-19 00:42:38
Data source unique ID
n69752_00ed8bb4784caeb392b145f969e5da08eses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2019-09-19 00:42:38 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Crawl
Csv seed file with your own list of URLs and data parameters
Your current seed file
No seed file uploaded