Harvested on
2
1
8
--
--
Column 1Column 2Column 3Column 4origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
13/05/202000585062021354045https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
15/05/202000586031213283336https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
17/05/202000587020421303337https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
20/05/202000588010815232539https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
22/05/202000589030819283541https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
24/05/202000590012930323435https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
27/05/202000591061529303742https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
29/05/202000592041023263537  Tiếng Việt Trang chủ Chơi Trúng thưởng Đại lý Trách nhiệm xã hội Tin tức Vietlo...https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-645https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-6452020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:542020-05-30 15:56:54
Data source unique ID
n76030_97b06319f6c0f43c751a8d5e595c49ebeses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2020-05-30 15:56:54 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Crawl
Use default URL in recipe